Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00, με θέματα:
1: α) Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
– ΔΗΜΗΤΡΑ και β) ορισμός τριών εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας. Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

2: Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ”.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

3: Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΚΠΑ.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

4: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης

5: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

6: Ονομασία Αίθουσας Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ σε «Αίθουσα Χαράλαμπος
Κιουρτσίδης».
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

7: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

8: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην Υλοποίηση της πράξης
«Λαογραφία – Πολιτισμός – Θρησκεία της περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού
31.570,40 € του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ
ΟΤΑ.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

9: Τρόπος δημοπράτησης του έργου: «Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

10: Έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την Πράξη:
«Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας : Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια
Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», προϋπολογισμού εβδομήντα δύο
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδες Ευρώ (72.100.000 €)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

11: Έγκριση κατάθεσης της πρότασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ», Προϋπολογισμού 72.100.000,00€, στην πρόσκληση 120 της
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

12: Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Φορέας
Λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσας
Ν. Κοζάνης».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

13: Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2019.
Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕ.ΠΕ, κ. Όλγα Πουταχίδου

14: Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το γ’ τρίμηνο 2020.
Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη
15: Αστικές Εταιρείες, Επιχειρήσεις και Ωδείο Π.Ε. Φλώρινας.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ευφροσύνη Ντιό