Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δώδεκα (12) εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 07/11/2016 έως 16/11/2016 στη Γραµµατεία του Σταθµού την ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση. Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης:

1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανερ- γίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απα- σχολήθηκε.

Σηµειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόµων που έχουν απασχοληθεί µε σύµβαση ερ- γασίας ορισµένου χρόνου(60 ηµεροµίσθια) αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 µήνες από τη λήξη της προηγούµενης απασχόλησής τους στη ∆ΕΗ Α.Ε.