Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμαVoucher ηλικίας από 29 έως 64 ετών (γεννηθείς από 1/1/1952 έως 31/12/1987) για 23.000 μακροχρόνια άνεργους με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ». Η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίουκαι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αναμένεται μετά τις 20 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα αφορά όλους τους κλάδους εκπαίδευσης από Υποχρεωτική έως και Τριτοβάθμια.
Η κατάρτιση θα γίνει σε 60 διαφορετικές ειδικότητες σε 10 δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως το εμπόριο, οι νέες τεχνολογίες, τα τεχνικά έργα υποδομής και o τουρισμός.
Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας,
Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης,
Υπηρεσίες συμβουλευτικής.
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ανέρχεται συνολικά σε 2.600 €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. Το 50% των καταρτισθέντων που θα απασχοληθεί για επιπλέον 6 μήνες θα λάβει συνολικά 5.500€ συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών.
Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)
2. Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορ. Έτος 2015 (μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος βαθμός: 25 μόρια)
4. Αναπηρία σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία (μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)
5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/ και ενηλίκων) 67% και άνω (μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)